عنوان فارسی : جزوه آشنایی با کارگاه ریخته گری 1393/11/04

این جزوه آشنایی با کارگاه ریخته گری تمامی مباحث لازم و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه ریخته گری را با مثال های مفهومی شرح داده است.
جزوات مهندسی مکانیک ، مهندسی مواد و متالوژی